• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Címlap Hírek Szakmai képzés

Szakmai képzés

E-mail Nyomtatás PDF

A Táltos Iskola az elmúlt közel egy évtizedben az oktatási rendszer folyamatos változása közepette is egyre szélesebb körben látta el az alapfokú, középfokú- és művészetoktatási feladatot hét megyében. Az iskola elindulása után évekig folyt szakképzés és felnőttképzés is a székhelyen. A folyamatos fejlődés és az egyre csak sokasodó gyermeklétszám mellett háttérbe szorult a szakképzés, melyet ismét fejleszteni kíván az iskolahálózat.

Elsősorban olyan kistelepüléseken  találtunk/találunk partnereket  - első lépésként szakiskolai oktatás kialakítására, ahol a munkanélküliség, az esélyegyenlőség vagy éppen a fejlesztés miatt válik szükségessé a megfelelő szakmai ismeretek oktatása. A mai szakképzési rendszer lehetőséget biztosít a nyolc osztályt el nem végzett fiatalok számára is hogy bekapcsolódjanak az iskolarendszerű szakmai oktatásba 22 éves korig.  Azokon a területeken ahol a „lemaradók”,  vagy akik számára az utazás illetve a családi körülmények miatt előnyösebb az hogy lakhelyükön vagy annak közvetlen közelében tanuljanak szakmát szintén hozzájuthatnak a magas szintű, modulrendszerű szakmai ismeretekhez.

Egyeztetve az önkormányzattal és feltérképezve a mikro térség speciális igényeit a következő szakmacsoportok pályaorientációjának oktatását vállalja a Táltos Iskola 9-10. évfolyamban :

  • szociális szakmacsoport,
  • ügyvitel szakmacsoport,
  • kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport,
  • vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport,
  • mezőgazdaság szakmacsoport,
  • építészet szakmacsoport.

Mivel a központi pedagógiai program a szakiskolai képzésben résztvevők számára azonos tananyagot és követelményeket határoz meg minden intézmény számára függetlenül a földrajzi elhelyezkedéstől és a fenntartótól, így megnyitva iskolánkat  erősítjük a települések   lakosság megtartó képességét.

A szakmai oktatás mellett lehetőséget biztosítunk a tanulók részére az ECDL bizonyítvány

(saját vizsgaközponti akkreditációval rendelkezünk), valamint a magas szintű nyelvtudás  megszerzésére.

Az önkormányzat számára az olcsó és/vagy időszakos ingyenes munkaerő mellett ez azt is jelentené a szakképzés beindítása, hogy a jelenleg órahiányban szenvedő pedagógusok számára adna helyben munkalehetőséget.

Az általános képzést követően tanulóink széles kínálatból választhatnak OKJ szerinti szakmai képzéseket. Ezek között megtalálhatóak 8 osztályos, 10 osztályos és középiskolai végzettséghez kötött szakmák is.

Diákjainkat a tanulmányokat lezáró sikeres vizsgára való felkészülésben tehetséggondozó- és felzárkóztató- valamint fejlesztő foglalkozásokon segítjük.

Célok és feladatok

A szakiskola kilencedik-tízedik évfolyamán az általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, továbbá pályaorientáció, –valamint a szakképzési követelmények alapján szakmai vizsgára való felkészítés folyik.

A szakiskolában folyó nevelés, a képességek fejlesztése, a közismereti oktatás és a szakmai képzés szerves egységet alkot. A szakiskola a képességek fejlesztését akkor végezheti eredményesen, ha követelményeiben a tanulók adottságaihoz igazodik.

A szakiskolában tanulók egy része a szakmai vizsga letételével befejezi iskolai rendszerű tanulmányait. Ezért a szakiskolának különösen nagy figyelmet kell fordítania a személyiségfejlesztésre, az anyanyelv igényes használatára, a tanulók érzelmi kultúrájának gazdagítására, erkölcsi tudatosságuk erősítésére.

A szakiskolai nevelés-oktatás folyamatában a tanulókban fejlődik saját egészségük, az emberi környezet és a természet megóvására irányuló felelősségérzet, az igény a munkatársakkal való együttműködő, egyenrangú, szolidáris viszony kialakítására, valamint a közösségi és az egyéni érdekek, értékek egyensúlyának megteremtésére.

A szakiskola társadalmi kötelezettsége, hogy a tanulók életpályájuk során ne a társadalom leszakadó, gyakran gondoskodásra is szoruló rétegéhez tartozzanak, hanem további tanulmányokra is képes fiatalokká, a társadalom elfogadott tagjaivá váljanak. Lehetővé kell tenni a szakiskolai tanulók számára a korábban kialakult tudásbeli és szociális hátrányok felszámolását, a piacképes szakképesítés megszerzését.

A szakiskolai oktatás alapvető célja tehát, hogy tanulói képesek legyenek sikeres szakmai vizsgát tenni, majd szakmájukban elhelyezkedni, tudásuk, képességeik és készségeik megfeleljenek a munkába állásuk idején támasztott elvárásoknak, követelményeknek. A hatékony és motiváló tanulási módszerek elsajátítása révén növekszik képességük a szakmai és más munkatevékenységek értő és alkotó megtanulására, a folyamatos fejlődésre, a szakmán belül további tanulásra, továbbképzésre és szükség esetén szakmaváltásra. Lehetőséget kell kapniuk a magasabb szintű szakképzettség megszerzésére a szakmai előmenetel, az egész életen át tartó tanulás folyamán.

A szakiskolai tanítási-tanulási folyamat során nő a tanulókban a szakmához kötődő ismeretek önálló megszerzésének igénye, valamint alkalmasságuk egyéb ismeretek befogadására, értelmezésére, hasznosítására, az összefüggések felismerésére. Elsősorban konkrét feladatok segítik a problémamegoldó gondolkodás fejlődését, de megerősítik és fejlesztik az elvont fogalmi gondolkodást is. A tanulók alapokat kapnak a munkahelyi-szakmai követelményeknek való megfeleléshez, valamint kommunikációs, idegen nyelvi és informatikai képességeik folyamatos fejlődéséhez.

A szakiskolában a kerettantervek alapján meghatározott tananyagok tartalma elsősorban a szakképzésre és a munkatevékenységekre, az ezekhez szükséges tudás megszerzésére, képességek és készségek fejlesztésére irányul, és a tanulók minél cselekvőbb részvételét feltételezi. Ennek érdekében a kerettanterv lehetőséget ad az általános műveltséget megalapozó évfolyamokon is a gyakorlati oktatás megszervezésére, növelve ezzel a tanulók szakmatanulás iránti motivációját, lehetővé téve sikerélményhez jutásukat.

A tanulók munkatapasztalataik és munkakultúrájuk révén képesek lesznek beilleszkedni a termelési, illetve munkakörnyezetbe, fejlődik bennük az igényesség munkájuk eredményessége, minősége iránt, és kialakul a munkájukkal kapcsolatos felelősségérzet.

A szakiskola első, differenciált pedagógiai eljárásokat igénylő szakaszában az új ismeretek átadása mellett vállalja az általános iskolai ismeretek rendszerezését, a hiányok pótlását, a gyengébb képességű tanulók fejlesztését a továbbhaladáshoz szükséges szintre, valamint tudatos motiválásukat. A helyi pedagógiai programokban meg kell határozni a szakmai képzéshez szükséges és a tanulók többsége számára fejlődésre ösztönző, de differenciált, egyénhez igazodó módszerek alkalmazását és a megfelelő tanulói aktivitás mellett teljesíthető tevékenységeket, hogy elkerülhetővé váljanak az iskolai tanulási kudarcok.

A szakiskola kilencedik vagy tízedik évfolyamának befejezése után a tanulók számára lehetőséget kell biztosítani az – átvevő iskola pedagógiai programja szerint – átlépésre a gimnáziumi vagy a szakközépiskolai képzésbe.

A felzárkóztató oktatásban a tanulók a szakképzés megkezdéséhez, valamint szocializációjukhoz szükséges általános műveltségi ismeretekre, készségekre, képességekre tehetnek szert.

Az előírt számú felzárkóztató évfolyam sikeres elvégzése után a tanuló bekapcsolódhat a szakképzésbe (első szakképzési évfolyamba léphet), általános iskolai záróvizsgára jelentkezhet, illetve a szakképzési évfolyamokon folytathatja felkészülését az általános iskolai záróvizsgára és az alapműveltségi vizsgára is.

A szakiskola tízedik évfolyamának befejezése után a tanulók alapműveltségi vizsgát tehetnek, szakképzési évfolyamra léphetnek és az átvételre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően másik szakiskola, középiskola megfelelő évfolyamán folytathatják tanulmányaikat.

Tantárgy

Éves óraszámok évfolyamonként

Szakképzési évfolyamok

9.

10.

Magyar nyelv és irodalom

111

111

Az iskolának évi 222 órában közismereti képzést is adnia kell. Ebből az első szakképzési évfolyamon 37 órát a Társadalomismeret és etika tantervi modul tanulására kell fordítani. Egyéb tekintetben a közismeretre fordított időkeret tartalmát a helyi tanterv határozza meg.

Történelem és társadalomismeret

74

74

Idegen nyelv

111

111

Matematika

111

111

Informatika

37

37

Fizika

222

148

Biológia/egészségtan

Kémia

Földünk és környezetünk

Ének-zene

37

37

Rajz és vizuális kultúra

18,5

18,5

Testnevelés és sport

74

74

Szakmai alapozás

185

259

Osztályfőnöki

37

37

Szabadon tervezhető

 

 

Kötelező óraszám a törvény alapján

1017,5

1017,5

Megjegyzések:

A fizika, a biológia/egészségtan, a kémia, a földünk és környezetünk tanítása természetismeret/egészségtan blokkban az iskola profiljának megfelelően bontható.

Közismereti tantárgyak

A kilencedik évfolyamon a közismereti képzés elsődleges feladata a tanulási motiváció felkeltése, az alapismeretek rendszerezése, kiegészítése, stabilizálása, az alapkészségek fejlesztése. Az ismeretek és készségek továbbfejlesztése, továbbépítése a tízedik évfolyam feladata.

A kilencedik-tízedik évfolyam kerettanterveinek célja az is, hogy az alapműveltségi vizsgára felkészítse a tanulókat.

A szakképzési évfolyamokon azoknak a tanulóknak, akik nem rendelkeznek alapműveltségi vizsgával: amennyiben a szakmai vizsga letételének előfeltétele ennek megléte –, alapműveltségi vizsgára való felkészítés is folyik.

Pályaorientáció, szakmai alapozás

A pályaorientáció a 9. évfolyamon folyó oktatás, melynek célja a pályaválasztási döntés megalapozása, a tanuló önállóságának fejlesztése, önbizalmának növelése, érdeklődésének felkeltése, a szakképzéssel és a foglalkoztatási rendszerrel kapcsolatos információk, tapasztalatok átadása.

A pályaorientáció összekapcsolja a különböző tantárgyak közös elemeit. Az oktatás tartalma elsősorban a tanulók tapasztalataira épül. A tanulók vagy tanulócsoportok aktuális problémái, igényei, az osztály, az iskola eseményei jelenthetik a kiindulást a képzési cél eléréséhez. A tanulmányi kirándulások, üzemlátogatások, külső szakértők meghívása elősegítik a pályaválasztás folyamatát, és hozzájárulnak a tanulók eredményes iskolai szocializációjához.

A pályaorientáció keretében a tanulók megismerik a különböző szakmacsoportok tevékenységformáit és szakmai lehetőségeit.

Szakmai alapozás időkeretei, arányai

A pályaorientáció és szakmai alapozás tartalmát, követelményeit a szakképző iskolák helyi tanterveikben határozzák meg az alábbiak együttes figyelembevételével:

a) az OKJ szakképesítések központi programjai,

b) a pályaorientáció, a szakmai alapozás kerettantervi programjai, illetve ezek követelményei.

9.  évfolyam össz. óraszáma: 185 óra

10.  évfolyam össz. óraszáma: 259 óra

Évfolyamok

Éves óraszámok évfolyamonként

9.

10.

Elmélet

74–185

74–148

Gyakorlat

0–111

111–185

Szakmai alapozás összesen

185

259

Módosítás: ( 2009. június 17. szerda, 15:14 )  

Táltos TV

Loading...

Design by i-cons.ch / etosha-namibia.ch