• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Címlap Hírek Szociális szolgáltatások szakmai ismeretek 9-10. évfolyam

Szociális szolgáltatások szakmai ismeretek 9-10. évfolyam

E-mail Nyomtatás PDF

Célok és feladatok: A szakiskolákban 9–10. évfolyamon folyó szakmai alapozó oktatás keretében egy szakmacsoport közös szakmai (elméleti és gyakorlati) ismereteinek nyújtása, készségek, képességek fejlesztése folyik. A szakmai alapozó oktatás keretében a tanulók az általános szakmai elméleti ismeretek elsajátítása mellett megismerkednek a kiválasztott szakmacsoport jellemző technológiáival, a felhasznált anyagokkal, megismerik a szakmacsoportba tartozó szakképesítéseket, s felkészülnek az Országos Képzési Jegyzékben szereplő konkrét szakképesítés kiválasztására.

A Szociális szolgáltatások szakmai alapozó ismeretek oktatásának alapvető célja a Szociális szolgáltatások szakmacsoport általános ismereteinek, összefüggéseinek elsajátítása, a készségek, képességek fejlesztése, valamint olyan ismeretrendszer, tudás és alkalmazási ismeretek kialakítása, amely megalapozza és formálja a segítő szakmákhoz szükséges szemléletet. Készítse fel a tanulókat az önálló és csoportban történő tevékenységekre. Váljanak a tanulókból szociálisan érzékeny emberek, akik képesek segíteni rászoruló embertársaikon. A Szociális szolgáltatások szakmacsoport sokszínű, aktív tanulói magatartást és tanulási élményeket kiváltó bemutatásával keltse fel a tanulók érdeklődését a szakmacsoport iránt. Segítse a tanulók pályájának folyamatos tervezését. A ,,B’’ változatú kerettanterv célja a megalapozott elméleti ismeretekkel és tanulói képességekkel belépő, jobban terhelhető tanulók műveltségének továbbfejlesztése. Az elméleti oktatás célja a szakképzésbe való belépéshez szükséges műveltség megalapozása.

Az Egészségkultúra tanításának célja megismertetni a tanulókkal az egészségmegőrzés/ egészségfejlesztés jelentőségét, hogy mindennapi tevékenységükben, magatartásukban az egészséges életmódra való törekvés megnyilvánuljon. Lényeges, hogy a tanulók értsék az egészségkultúra fogalmát, aktívan vegyenek részt annak alakításában.

Hangsúlyt kell adni az egészség ,,érték’’ jellegének, ami segít a preventív szemlélet kialakításában.

A Néprajz, társadalomismeret oktatásának célja multikulturális ismeretek nyújtása, az egyes nemzetiségi, etnikai, vallási csoportok hagyományaiból determinálódott viselkedések indítékainak megértetése, a másság iránti tolerancia fejlesztése.

A Gondozási alapismeretek tanításának célja, hogy a tanulók megismerkedjenek az életkori sajátosságokkal és betekintést nyerjenek a mindennapi gondozási helyzetekbe, feladatokba.

Az Ápolási alapismeretek tanításának célja megismertetni a tanulókat a betegápolás elméleti alapjaival, a betegekkel kapcsolatos legfontosabb teendőkkel. Alakítson ki bennük olyan szemléletet, mely szerint az ápolás középpontjában a beteg ember áll.

A Bevezetés a szociális munka világába tantárgy tanításának célja megismertetni a tanulókkal a szociális problémák keletkezésének gyökereit, a szociális munka sajátosságait, értékeit. Cél és feladat hozzájárulni a tanulók szociális érzékenységének kialakításához, formálásához, fejleszteni a tanulók segítő attitűdjét.

Fejlesztési követelmények

A tanulás során fejlődjenek a tanulók szakmai tantárgyak tanulásához szükséges képességei, így különösen az emberi és családi problémákat észlelő, értékelő és problémamegoldó képességük, az önálló ismeretszerző és az ismereteket alkalmazó képességük. Fejlessze a szóbeli és írásos szakmai kommunikációs képességeket. Alakuljon ki, fejlődjön a tanulók saját munkájukkal kapcsolatos igényessége. Munkájuk legyen átgondolt, célszerű, eredményes. A szóbeli kommunikációban törekedjenek a nyelv, a szakkifejezések szabatos használatára, írásbeli munkáikban az igényes külalakra. Alakuljon ki a tanulókban az önálló tanulás, feladatmegoldás igénye, érezzék meg a tanulási eredmények, sikerek értékét, örömét. A tantárgyi tevékenység során folyamatosan erősödjék a tanulási és szakmai motiváció, váljon tudatos döntéssé a szakmaválasztás. Fejlődjön és erősödjön a tanulókban a munkával kapcsolatos kötelességtudat és felelősségérzet.

Egészségkultúra

A tanulók legyenek képesek az egészséget erősítő értékek felismerésére és az egészséget megőrző magatartás elsajátítására. Legyenek tisztában a felelősségteljes nemi élettel, az élvezeti cikkek egészségügyi, a káros szenvedélyek egészség- és személyiségromboló hatásaival.

Néprajz, társadalomismeret

A tanulók ismerjék meg a néprajztudomány ágait, és alakuljon ki átfogó képük a magyar kultúráról és a Magyarországon élő nemzetiségekről.

Gondozási alapismeretek

Az életkori sajátosságok megismerése. Az alapvető gondozási készség megalapozása és a mindennapi gondozási feladatok lehetőségeinek megismerése.

Ápolási alapismeretek

A tanulók legyenek tájékozottak a mindennapos feladatokról, ismerjék meg az ápolás célját, ápolási feladatokat tudják humanisztikusan felfogni.

Bevezetés a szociális munka világába

A tanulók szociális érzékenységének kialakítása, formálása, a segítő attitűd fejlesztése. A tanulók ismerjék meg a szociális problémák keletkezésének gyökereit, a szociális munka sajátosságait, értékeit, és legyenek tájékozottak a szociális munka alapfogalmait illetően.

Módosítás: ( 2009. június 17. szerda, 12:24 )  

Táltos TV

Loading...

Design by i-cons.ch / etosha-namibia.ch